کد: NM-09

نوع: سنگین

قدرت: ۴۰۰ کیلو نیوتن

کلاس: D400

ابعاد

الف: ۸۱۰

ب: ۶۷۰

ج: ۱۷۸

د:

کانال: ۶۰۰

 :H2-H1 ۱۳۰-۷۵

کیلوگرم 3±: ۸۸

قفل خودکار

۱۲۰ درجه بازشدن

لولایی

مبتنی بر لاستیک

رنگ قیر سیاه